Ignacio Barreras 6
10 Mai 2024

Llwybr Gorchfygu Ignacio Barreras Cami de Cavalls: Taith o raean a Phenderfyniad

Y penwythnos diwethaf, rhwng Mai 3 a Mai 5, 2024, Tîm Ignacio Barreras Arduua, ymgymryd â her anferthol Trail Cami de Cavalls yn Sbaen.

Gan ymestyn dros bellter o 185km gyda 4500 metr o gynnydd drychiad, nid yw'r ras hon ar gyfer y gwangalon. Fel rhan o'r Arduua deulu, rydym yn hynod falch o rannu taith a chyflawniadau rhyfeddol Ignacio.

Nid croesi’r llinell derfyn yn unig oedd pwrpas ras Ignacio; roedd yn dyst i'w ddyfalbarhad, ei wydnwch, a'i ymroddiad i'r gamp o redeg llwybr. Cefnogir gan Arduua Yr hyfforddwr David Garcia, roedd paratoad Ignacio ar gyfer y ras hon yn fanwl iawn, ac mae'r canlyniadau'n siarad cyfrolau.

Dechreuodd y ras gydag emosiynau'n rhedeg yn uchel wrth i Ignacio ymuno â chyd-redwyr yn y Plaça dels Pins de Ciutadella de Menorca. O'r cychwyn cyntaf, dangosodd Ignacio gyflymder strategol, gan arbed ynni ar gyfer y dirwedd heriol a oedd o'n blaenau. Wrth iddo groesi llwybrau creigiog a bryniau arfordirol, roedd ffocws Ignacio yn parhau'n ddiwyro, gan gadw at y cyngor gwerthfawr a ddarparwyd gan ei hyfforddwr.

Un o uchafbwyntiau hil Ignacio oedd ei gryfder meddyliol a'i allu i addasu. Er gwaethaf wynebu heriau annisgwyl, megis pegwn merlota wedi torri a damweiniau mordwyo, arhosodd Ignacio yn gyfansoddedig, gan fynd i'r afael â phob rhwystr yn benderfynol. Heb os, fe wnaeth ei allu i beidio â chynhyrfu dan bwysau a gwneud penderfyniadau cyflym gyfrannu at ei lwyddiant.

Trwy gydol y ras, cynhaliodd Ignacio gymeriant cyson o hylifau a charbohydradau, gan sicrhau bod ei gorff yn parhau i gael ei danio ar gyfer y daith galed o'i flaen. Hyd yn oed wrth i flinder gychwyn, gwthiodd Ignacio drwodd, gan dynnu cryfder o'i hyfforddiant a'i benderfyniad diwyro.

Wrth i'r ras gyrraedd ei chamau olaf, cyrhaeddodd penderfyniad Ignacio uchelfannau newydd. Gyda'r llinell derfyn yn y golwg, fe bwerodd trwy dir garw a thirweddau trefol, gan groesi'r llinell derfyn gyda'i deulu wrth ei ochr. Roedd yn foment o fuddugoliaeth, yn symbol o fisoedd o waith caled, aberth ac ymroddiad.

Gan adlewyrchu ar ei daith anhygoel, mynegodd Ignacio ddiolchgarwch i'w hyfforddwr, David Garcia, a'r cyfan Arduua tîm am eu cefnogaeth ddiwyro. Mae ei lwyddiant yn ysbrydoliaeth i ddarpar redwyr llwybr ym mhobman, gan brofi gyda phenderfyniad a dyfalbarhad, bod unrhyw beth yn bosibl.

I gloi, mae perfformiad rhyfeddol Ignacio Barreras yn Trail Cami de Cavalls yn dyst i rym yr ysbryd dynol. Mae ei daith yn ymgorffori gwerthoedd craidd Arduua – dyfalbarhad, gwydnwch, ac angerdd dros y gamp. Llongyfarchiadau, Ignacio, ar gyflawniad anhygoel!

Cadwch olwg am fwy o straeon ysbrydoledig a diweddariadau o'r Arduua gymuned.

Cofion cynnes,

/Katinka Nyberg

Ymuno Arduua Heddiw!

Ydych chi wedi'ch ysbrydoli gan daith Ignacios? Ydych chi eisiau gwthio eich terfynau ac archwilio byd rhedeg llwybrau? Ymuno Arduua – cymuned fyd-eang o redwyr llwybr angerddol sydd wedi ymrwymo i hunanwella, antur, a chysylltiad â natur.

Gyda Arduuallwyfan hyfforddi ar-lein cynhwysfawr, wedi'i guradu gan hyfforddwyr rhedeg llwybrau profiadol, bydd gennych y gefnogaeth a'r arweiniad sydd eu hangen arnoch i gyflawni eich nodau rhedeg. O gynlluniau hyfforddi personol i drochi camps a theithiau rasio, Arduua yn cynnig popeth sydd ei angen arnoch i fynd â'ch rhedeg i'r lefel nesaf.

Peidiwch ag aros – gwisgwch eich esgidiau ac ymunwch â'r Arduua llwyth heddiw! Hyfforddwr Rhedeg Llwybr Ar-lein >>

/Katinka Nyberg, Arduua sylfaenydd

katinka.nyberg@arduua. Gyda

Hoffwch a rhannwch y blogbost hwn