Polisi preifatrwydd
Polisi preifatrwydd

Polisi Preifatrwydd

Mae'r polisi preifatrwydd hwn (“Polisi”) yn disgrifio sut y gallwch chi ddarparu'r wybodaeth bersonol adnabyddadwy (“Gwybodaeth Bersonol”) y gallwch ei darparu ar y arduua. Gyda gwefan (“Gwefan” neu “Gwasanaeth”) ac unrhyw un o’i gynhyrchion a’i wasanaethau cysylltiedig (gyda’i gilydd, “Gwasanaethau”) yn cael eu casglu, eu diogelu a’u defnyddio.

Mae hefyd yn disgrifio'r dewisiadau sydd ar gael i chi o ran ein defnydd o'ch Gwybodaeth Bersonol a sut y gallwch gael mynediad at y wybodaeth hon a'i diweddaru. Mae'r Polisi hwn yn gytundeb cyfreithiol-rwym rhyngoch chi (“Defnyddiwr”, “chi” neu “eich”) ac Arduua AB (“Arduua AB”, “ni”, “ni” neu “ein”). Trwy gyrchu a defnyddio'r Wefan a'r Gwasanaethau, rydych yn cydnabod eich bod wedi darllen, deall, ac yn cytuno i ymrwymo i delerau'r Cytundeb hwn. Nid yw’r Polisi hwn yn berthnasol i arferion cwmnïau nad ydym yn berchen arnynt nac yn eu rheoli, nac i unigolion nad ydym yn eu cyflogi na’u rheoli.

Casglu gwybodaeth yn awtomatig

Ein prif flaenoriaeth yw diogelwch data cwsmeriaid ac, fel y cyfryw, rydym yn gweithredu'r polisi dim logiau. Dim ond ychydig iawn o ddata defnyddwyr y gallwn ei brosesu, dim ond cymaint ag sy'n gwbl angenrheidiol i gynnal y Wefan a'r Gwasanaethau. Defnyddir gwybodaeth a gesglir yn awtomatig dim ond i nodi achosion posibl o gam-drin a sefydlu gwybodaeth ystadegol ynghylch defnydd a thraffig y Wefan a'r Gwasanaethau. Nid yw'r wybodaeth ystadegol hon fel arall yn cael ei chrynhoi mewn ffordd a fyddai'n nodi unrhyw ddefnyddiwr penodol o'r system.

Casgliad o wybodaeth bersonol

Gallwch gyrchu a defnyddio'r Wefan a'r Gwasanaethau heb ddweud wrthym pwy ydych chi na datgelu unrhyw wybodaeth y gallai rhywun ei defnyddio i'ch adnabod fel unigolyn penodol, adnabyddadwy. Fodd bynnag, os dymunwch ddefnyddio rhai o'r nodweddion ar y Wefan, efallai y gofynnir i chi ddarparu Gwybodaeth Bersonol benodol (er enghraifft, eich enw a'ch cyfeiriad e-bost). Rydym yn derbyn ac yn storio unrhyw wybodaeth y byddwch yn ei rhoi i ni yn fwriadol pan fyddwch yn creu cyfrif, yn prynu, neu'n llenwi unrhyw ffurflenni ar-lein ar y Wefan. Pan fo angen, gall y wybodaeth hon gynnwys y canlynol:

 • Manylion personol fel enw, gwlad breswyl, ac ati.
 • Gwybodaeth gyswllt fel cyfeiriad e-bost, cyfeiriad, ac ati.
 • Manylion cyfrif fel enw defnyddiwr, ID defnyddiwr unigryw, cyfrinair, ac ati.
 • Prawf o hunaniaeth megis llungopi o ID y llywodraeth.
 • Gwybodaeth talu fel manylion cerdyn credyd, manylion banc, ac ati.
 • Data geolocation megis lledred a hydred.
 • Unrhyw ddeunyddiau eraill yr ydych yn fodlon eu cyflwyno i ni megis erthyglau, delweddau, adborth, ac ati.

Daw peth o'r wybodaeth a gasglwn yn uniongyrchol oddi wrthych drwy'r Wefan a'r Gwasanaethau. Fodd bynnag, efallai y byddwn hefyd yn casglu Gwybodaeth Bersonol amdanoch chi o ffynonellau eraill megis cronfeydd data cyhoeddus a'n partneriaid marchnata ar y cyd. Gallwch ddewis peidio â darparu eich Gwybodaeth Bersonol i ni, ond yna efallai na fyddwch yn gallu manteisio ar rai o nodweddion y Wefan. Mae croeso i ddefnyddwyr sy'n ansicr ynghylch pa wybodaeth sy'n orfodol gysylltu â ni.

Defnyddio a phrosesu gwybodaeth a gasglwyd

Er mwyn sicrhau bod y Wefan a'r Gwasanaethau ar gael i chi, neu i fodloni rhwymedigaeth gyfreithiol, mae angen i ni gasglu a defnyddio Gwybodaeth Bersonol benodol. Os na fyddwch yn darparu'r wybodaeth y gofynnwn amdani, efallai na fyddwn yn gallu darparu'r cynhyrchion neu'r gwasanaethau y gofynnwyd amdanynt i chi. Gellir defnyddio unrhyw wybodaeth a gasglwn gennych at y dibenion canlynol:

 • Creu a rheoli cyfrifon defnyddwyr
 • Cyflawni a rheoli gorchmynion
 • Cyflwyno cynhyrchion neu wasanaethau
 • Gwella cynnyrch a gwasanaethau
 • Anfon gwybodaeth weinyddol
 • Anfon cyfathrebiadau marchnata a hyrwyddo
 • Ymateb i ymholiadau a chynnig cefnogaeth
 • Gofynnwch am adborth defnyddwyr
 • Gwella profiad y defnyddiwr
 • Post tystebau cwsmeriaid
 • Cyflwyno hysbysebion wedi'u targedu
 • Gweinyddu rafflau a chystadlaethau
 • Gorfodi telerau ac amodau a pholisïau
 • Amddiffyn rhag camdriniaeth a defnyddwyr maleisus
 • Ymateb i geisiadau cyfreithiol ac atal niwed
 • Rhedeg a gweithredu'r Wefan a'r Gwasanaethau

Mae prosesu eich Gwybodaeth Bersonol yn dibynnu ar sut rydych chi'n rhyngweithio â'r Wefan a'r Gwasanaethau, lle rydych chi wedi'ch lleoli yn y byd ac os yw un o'r canlynol yn berthnasol: (i) rydych chi wedi rhoi eich caniatâd at un diben penodol neu fwy; nid yw hyn, fodd bynnag, yn berthnasol, pryd bynnag y mae prosesu Gwybodaeth Bersonol yn ddarostyngedig i Ddeddf Preifatrwydd Defnyddwyr California neu gyfraith diogelu data Ewropeaidd; (ii) mae angen darparu gwybodaeth er mwyn cyflawni cytundeb gyda chi a / neu ar gyfer unrhyw rwymedigaethau cyn-gontractiol; (iii) mae angen prosesu er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol yr ydych yn ddarostyngedig iddi; (iv) mae prosesu yn gysylltiedig â thasg a gyflawnir er budd y cyhoedd neu wrth arfer awdurdod swyddogol sydd wedi'i freinio ynom; (v) mae angen prosesu at ddibenion y buddion cyfreithlon a ddilynir gennym ni neu gan drydydd parti.

Sylwch, o dan rai deddfau, efallai y caniateir inni brosesu gwybodaeth nes eich bod yn gwrthwynebu prosesu o'r fath (trwy optio allan), heb orfod dibynnu ar gydsyniad nac unrhyw un arall o'r seiliau cyfreithiol canlynol isod. Beth bynnag, byddwn yn hapus i egluro'r sail gyfreithiol benodol sy'n berthnasol i'r prosesu, ac yn benodol a yw darparu Gwybodaeth Bersonol yn ofyniad statudol neu gontractiol, neu'n ofyniad sy'n angenrheidiol i ymrwymo i gontract.

Biliau a thaliadau

Rydym yn defnyddio proseswyr taliadau trydydd parti i'n cynorthwyo i brosesu eich gwybodaeth talu yn ddiogel. Mae defnydd proseswyr trydydd parti o'r fath o'ch Gwybodaeth Bersonol yn cael ei lywodraethu gan eu polisïau preifatrwydd priodol a all gynnwys amddiffyniadau preifatrwydd neu beidio fel amddiffyniad â'r Polisi hwn. Rydym yn awgrymu eich bod yn adolygu eu polisïau preifatrwydd priodol.

Rheoli gwybodaeth

Rydych yn gallu dileu Gwybodaeth Bersonol benodol sydd gennym amdanoch chi. Gall y Wybodaeth Bersonol y gallwch ei dileu newid wrth i'r Wefan a'r Gwasanaethau newid. Pan fyddwch yn dileu Gwybodaeth Bersonol, fodd bynnag, efallai y byddwn yn cadw copi o'r Wybodaeth Bersonol heb ei diwygio yn ein cofnodion am y cyfnod sy'n angenrheidiol i gydymffurfio â'n rhwymedigaethau i'n partneriaid a'n partneriaid, ac at y dibenion a ddisgrifir isod. Os hoffech ddileu eich Gwybodaeth Bersonol neu ddileu eich cyfrif yn barhaol, gallwch wneud hynny ar dudalen gosodiadau eich cyfrif ar y Wefan neu yn syml trwy gysylltu â ni.

Datgelu gwybodaeth

Yn dibynnu ar y Gwasanaethau y gofynnir amdanynt neu yn ôl yr angen i gwblhau unrhyw drafodiad neu ddarparu unrhyw wasanaeth yr ydych wedi gofyn amdano, efallai y byddwn yn contractio â chwmnïau eraill a rhannu eich gwybodaeth gyda'ch caniatâd gyda'n trydydd partïon dibynadwy sy'n gweithio gyda ni, unrhyw gwmnïau cysylltiedig ac is-gwmnïau rydym yn dibynnu arnynt. ymlaen i gynorthwyo gyda gweithrediad y Wefan a'r Gwasanaethau sydd ar gael i chi. Nid ydym yn rhannu Gwybodaeth Bersonol gyda thrydydd partïon digyswllt. Nid yw'r darparwyr gwasanaeth hyn wedi'u hawdurdodi i ddefnyddio na datgelu eich gwybodaeth ac eithrio yn ôl yr angen i berfformio gwasanaethau ar ein rhan neu gydymffurfio â gofynion cyfreithiol. Efallai y byddwn yn rhannu eich Gwybodaeth Bersonol at y dibenion hyn yn unig gyda thrydydd parti y mae eu polisïau preifatrwydd yn gyson â’n rhai ni neu sy’n cytuno i gadw at ein polisïau mewn perthynas â Gwybodaeth Bersonol. Rhoddir Gwybodaeth Bersonol i'r trydydd partïon hyn sydd ei hangen arnynt yn unig er mwyn cyflawni eu swyddogaethau dynodedig, ac nid ydym yn eu hawdurdodi i ddefnyddio neu ddatgelu Gwybodaeth Bersonol at eu marchnata eu hunain neu ddibenion eraill.

Byddwn yn datgelu unrhyw Wybodaeth Bersonol yr ydym yn ei chasglu, ei defnyddio neu ei derbyn os bydd y gyfraith yn mynnu neu'n caniatáu hynny, er mwyn cydymffurfio â subpoena, neu broses gyfreithiol debyg, a phan gredwn yn ddidwyll bod angen ei datgelu i amddiffyn ein hawliau, amddiffyn eich diogelwch neu ddiogelwch eraill, ymchwilio i dwyll, neu ymateb i gais gan y llywodraeth.

Os byddwn yn mynd trwy gyfnod pontio busnes, fel uno neu gaffaeliad gan gwmni arall, neu werthu ei holl asedau neu gyfran ohono, mae'n debygol y bydd eich cyfrif defnyddiwr, a Gwybodaeth Bersonol ymhlith yr asedau a drosglwyddwyd.

Cadw gwybodaeth

Byddwn yn cadw ac yn defnyddio'ch Gwybodaeth Bersonol am y cyfnod sy'n angenrheidiol i gydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol, datrys anghydfodau, a gorfodi ein cytundebau oni bai bod cyfnod cadw hirach yn ofynnol neu'n cael ei ganiatáu gan y gyfraith. Efallai y byddwn yn defnyddio unrhyw ddata agregedig sy'n deillio o'ch Gwybodaeth Bersonol neu'n ei ymgorffori ar ôl i chi ei diweddaru neu ei dileu, ond nid mewn modd a fyddai'n eich adnabod chi'n bersonol. Unwaith y bydd y cyfnod cadw yn dod i ben, bydd Gwybodaeth Bersonol yn cael ei dileu. Felly, ni ellir gorfodi'r hawl i fynediad, yr hawl i ddileu, yr hawl i gywiro a'r hawl i gludadwyedd data ar ôl i'r cyfnod cadw ddod i ben.

Trosglwyddo gwybodaeth

Yn dibynnu ar eich lleoliad, gall trosglwyddiadau data olygu trosglwyddo a storio eich gwybodaeth mewn gwlad heblaw eich gwlad chi. Mae gennych hawl i ddysgu am sail gyfreithiol trosglwyddiadau gwybodaeth i wlad y tu allan i’r Undeb Ewropeaidd neu i unrhyw sefydliad rhyngwladol a lywodraethir gan gyfraith ryngwladol gyhoeddus neu a sefydlwyd gan ddwy wlad neu fwy, megis y Cenhedloedd Unedig, ac am y mesurau diogelwch a gymerwyd gan ni i ddiogelu eich gwybodaeth. Os bydd unrhyw drosglwyddiad o'r fath yn digwydd, gallwch ddarganfod mwy trwy wirio adrannau perthnasol y Polisi hwn neu ymholi â ni gan ddefnyddio'r wybodaeth a ddarperir yn yr adran gyswllt.

Hawliau defnyddwyr

Gallwch arfer rhai hawliau ynglŷn â'ch gwybodaeth a brosesir gennym ni. Yn benodol, mae gennych hawl i wneud y canlynol: (i) mae gennych yr hawl i dynnu caniatâd yn ôl lle rydych chi eisoes wedi rhoi eich caniatâd i brosesu eich gwybodaeth; (ii) mae gennych hawl i wrthwynebu prosesu eich gwybodaeth os yw'r prosesu yn cael ei wneud ar sail gyfreithiol heblaw cydsyniad; (iii) mae gennych hawl i ddysgu a yw gwybodaeth yn cael ei phrosesu gennym ni, cael datgeliad ynghylch rhai agweddau ar y prosesu a chael copi o'r wybodaeth sy'n cael ei phrosesu; (iv) mae gennych hawl i wirio cywirdeb eich gwybodaeth a gofyn iddi gael ei diweddaru neu ei chywiro; (v) mae gennych yr hawl, o dan rai amgylchiadau, i gyfyngu ar brosesu eich gwybodaeth, ac os felly, ni fyddwn yn prosesu eich gwybodaeth at unrhyw bwrpas heblaw ei storio; (vi) mae gennych yr hawl, o dan rai amgylchiadau, i gael gwared â'ch Gwybodaeth Bersonol gennym ni; (vii) mae gennych hawl i dderbyn eich gwybodaeth mewn fformat strwythuredig, a ddefnyddir yn gyffredin ac sy'n ddarllenadwy â pheiriant ac, os yw'n dechnegol ymarferol, ei throsglwyddo i reolwr arall heb unrhyw rwystr. Mae'r ddarpariaeth hon yn berthnasol ar yr amod bod eich gwybodaeth yn cael ei phrosesu trwy ddulliau awtomataidd a bod y prosesu yn seiliedig ar eich caniatâd, ar gontract rydych chi'n rhan ohono neu ar rwymedigaethau cyn-gontractiol ohono.

Yr hawl i wrthwynebu prosesu

Pan fo Gwybodaeth Bersonol yn cael ei phrosesu er budd y cyhoedd, wrth arfer awdurdod swyddogol a freiniwyd ynom neu at ddibenion y buddiannau cyfreithlon a ddilynir gennym ni, gallwch wrthwynebu prosesu o’r fath drwy ddarparu sail yn ymwneud â’ch sefyllfa benodol i gyfiawnhau’r gwrthwynebiad. Mae'n rhaid i chi wybod, fodd bynnag, pe bai eich Gwybodaeth Bersonol yn cael ei phrosesu at ddibenion marchnata uniongyrchol, y gallwch wrthwynebu'r prosesu hwnnw ar unrhyw adeg heb roi unrhyw gyfiawnhad. I ddysgu, a ydym yn prosesu Gwybodaeth Bersonol at ddibenion marchnata uniongyrchol, gallwch gyfeirio at adrannau perthnasol y ddogfen hon.

Hawliau diogelu data o dan GDPR

Os ydych yn byw yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE), mae gennych rai hawliau diogelu data a Arduua Nod AB yw cymryd camau rhesymol i ganiatáu i chi gywiro, diwygio, dileu, neu gyfyngu ar y defnydd o'ch Gwybodaeth Bersonol. Os hoffech gael gwybod pa Wybodaeth Bersonol sydd gennym amdanoch ac os ydych am iddi gael ei thynnu oddi ar ein systemau, cysylltwch â ni. Mewn rhai amgylchiadau, mae gennych yr hawliau diogelu data canlynol:

 • Mae gennych yr hawl i ofyn am fynediad i'ch Gwybodaeth Bersonol rydym yn ei storio ac mae gennych y gallu i gael mynediad at eich Gwybodaeth Bersonol.
 • Mae gennych yr hawl i ofyn i ni gywiro unrhyw Wybodaeth Bersonol y credwch ei bod yn anghywir. Mae gennych hefyd yr hawl i ofyn i ni gwblhau'r Wybodaeth Bersonol y credwch sy'n anghyflawn.
 • Mae gennych yr hawl i ofyn am ddileu eich Gwybodaeth Bersonol o dan amodau penodol yn y Polisi hwn.
 • Mae gennych yr hawl i wrthwynebu i ni brosesu eich Gwybodaeth Bersonol.
 • Mae gennych yr hawl i geisio cyfyngiadau ar brosesu eich Gwybodaeth Bersonol. Pan fyddwch yn cyfyngu ar brosesu eich Gwybodaeth Bersonol, efallai y byddwn yn ei storio ond ni fyddwn yn ei phrosesu ymhellach.
 • Mae gennych yr hawl i gael copi o'r wybodaeth sydd gennym arnoch chi mewn fformat strwythuredig, sy'n ddarllenadwy o ran peiriannau ac a ddefnyddir yn gyffredin.
 • Mae gennych hefyd yr hawl i dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg Arduua Roedd AB yn dibynnu ar eich caniatâd i brosesu eich Gwybodaeth Bersonol.

Mae gennych hawl i gwyno i Awdurdod Diogelu Data am ein casgliad a defnydd o'ch Gwybodaeth Bersonol. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'ch awdurdod diogelu data lleol yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE).

Hawliau preifatrwydd California

Yn ychwanegol at yr hawliau fel yr eglurir yn y Polisi hwn, mae gan drigolion California sy'n darparu Gwybodaeth Bersonol (fel y'u diffinnir yn y statud) i gael cynhyrchion neu wasanaethau at ddefnydd personol, teuluol neu gartref hawl i ofyn amdanom ni, unwaith y flwyddyn galendr. , gwybodaeth am y Wybodaeth Bersonol a rannwyd gennym, os o gwbl, â busnesau eraill at ddefnydd marchnata. Os yw'n berthnasol, byddai'r wybodaeth hon yn cynnwys y categorïau Gwybodaeth Bersonol ac enwau a chyfeiriadau'r busnesau hynny y gwnaethom rannu gwybodaeth bersonol â nhw ar gyfer y flwyddyn galendr union flaenorol (ee, bydd ceisiadau a wneir yn y flwyddyn gyfredol yn derbyn gwybodaeth am y flwyddyn flaenorol) . I gael y wybodaeth hon, cysylltwch â ni.

Sut i arfer yr hawliau hyn

Gellir cyfeirio unrhyw geisiadau i arfer eich hawliau at Arduua AB drwy'r manylion cyswllt a ddarperir yn y ddogfen hon. Sylwch efallai y byddwn yn gofyn i chi wirio pwy ydych cyn ymateb i geisiadau o'r fath. Rhaid i'ch cais ddarparu digon o wybodaeth sy'n ein galluogi i wirio mai chi yw'r person yr ydych yn honni ei fod neu mai chi yw cynrychiolydd awdurdodedig person o'r fath. Rhaid i chi gynnwys digon o fanylion i’n galluogi i ddeall y cais yn iawn ac ymateb iddo. Ni allwn ymateb i'ch cais na darparu Gwybodaeth Bersonol i chi oni bai ein bod yn gyntaf yn gwirio pwy ydych neu awdurdod i wneud cais o'r fath ac yn cadarnhau bod y Wybodaeth Bersonol yn ymwneud â chi.

Preifatrwydd plant

Nid ydym yn casglu unrhyw Wybodaeth Bersonol yn fwriadol gan blant o dan 18 oed. Os ydych o dan 18 oed, peidiwch â chyflwyno unrhyw Wybodaeth Bersonol trwy'r Wefan a'r Gwasanaethau. Rydym yn annog rhieni a gwarcheidwaid cyfreithiol i fonitro defnydd eu plant o'r Rhyngrwyd ac i helpu i orfodi'r Polisi hwn trwy gyfarwyddo eu plant i beidio byth â darparu Gwybodaeth Bersonol trwy'r Wefan a'r Gwasanaethau heb eu caniatâd. Os oes gennych chi reswm i gredu bod plentyn dan 18 oed wedi darparu Gwybodaeth Bersonol i ni drwy’r Wefan a’r Gwasanaethau, cysylltwch â ni. Rhaid i chi hefyd fod o leiaf 16 oed i gydsynio i brosesu eich Gwybodaeth Bersonol yn eich gwlad (mewn rhai gwledydd efallai y byddwn yn caniatáu i'ch rhiant neu warcheidwad wneud hynny ar eich rhan).

Cwcis

Mae'r Wefan a'r Gwasanaethau yn defnyddio “cwcis” i helpu i bersonoli'ch profiad ar-lein. Ffeil destun yw cwci sy'n cael ei roi ar eich disg galed gan weinydd tudalen we. Ni ellir defnyddio cwcis i redeg rhaglenni neu ddosbarthu firysau i'ch cyfrifiadur. Mae cwcis yn cael eu neilltuo'n unigryw i chi, a dim ond gweinydd gwe yn y parth a gyhoeddodd y cwci y gallwch ei ddarllen.

Efallai y byddwn yn defnyddio cwcis i gasglu, storio, ac olrhain gwybodaeth at ddibenion ystadegol i weithredu'r Wefan a'r Gwasanaethau. Mae gennych y gallu i dderbyn neu wrthod cwcis. Mae'r rhan fwyaf o borwyr gwe yn derbyn cwcis yn awtomatig, ond fel arfer gallwch addasu gosodiad eich porwr i wrthod cwcis os yw'n well gennych. Os byddwch yn dewis gwrthod cwcis, efallai na fyddwch yn gallu cael profiad llawn o nodweddion y Wefan a'r Gwasanaethau. I ddysgu mwy am gwcis a sut i'w rheoli, ewch i rhyngrwydcookies.org

Peidiwch â Thracio signalau

Mae rhai porwyr yn ymgorffori nodwedd Peidiwch â Thracio sy'n arwydd i wefannau rydych chi'n ymweld â nhw nad ydych chi am i'ch gweithgaredd ar-lein gael ei olrhain. Nid yw olrhain yr un peth â defnyddio neu gasglu gwybodaeth mewn cysylltiad â gwefan. At y dibenion hyn, mae olrhain yn cyfeirio at gasglu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy gan ddefnyddwyr sy'n defnyddio neu'n ymweld â gwefan neu wasanaeth ar-lein wrth iddynt symud ar draws gwahanol wefannau dros amser. Nid yw'r Wefan a'r Gwasanaethau yn olrhain ei hymwelwyr dros amser ac ar draws gwefannau trydydd parti. Fodd bynnag, efallai y bydd rhai gwefannau trydydd parti yn cadw golwg ar eich gweithgareddau pori pan fyddant yn gwasanaethu cynnwys i chi, sy'n eu galluogi i deilwra'r hyn y maent yn ei gyflwyno i chi.

hysbysebion

Mae’n bosibl y byddwn yn arddangos hysbysebion ar-lein ac mae’n bosibl y byddwn yn rhannu gwybodaeth gyfanredol ac anadnabyddus am ein cwsmeriaid yr ydym ni neu ein hysbysebwyr yn ei chasglu drwy eich defnydd o’r Wefan a’r Gwasanaethau. Nid ydym yn rhannu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy am gwsmeriaid unigol gyda hysbysebwyr. Mewn rhai achosion, mae’n bosibl y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth gyfanredol hon ac anadnabyddus i gyflwyno hysbysebion wedi’u teilwra i’r gynulleidfa arfaethedig.

Mae’n bosibl y byddwn hefyd yn caniatáu i rai cwmnïau trydydd parti ein helpu i deilwra hysbysebion y credwn a allai fod o ddiddordeb i ddefnyddwyr ac i gasglu a defnyddio data arall am weithgareddau defnyddwyr ar y Wefan. Gall y cwmnïau hyn gyflwyno hysbysebion a allai osod cwcis ac olrhain ymddygiad defnyddwyr fel arall.

Marchnata drwy e-bost

Rydym yn cynnig cylchlythyrau electronig y gallwch danysgrifio iddynt o'u gwirfodd ar unrhyw adeg. Rydym wedi ymrwymo i gadw'ch cyfeiriad e-bost yn gyfrinachol ac ni fyddwn yn datgelu eich cyfeiriad e-bost i unrhyw drydydd partïon ac eithrio fel y caniateir yn yr adran defnyddio a phrosesu gwybodaeth neu at ddibenion defnyddio darparwr trydydd parti i anfon e-byst o'r fath. Byddwn yn cynnal y wybodaeth a anfonir trwy e-bost yn unol â deddfau a rheoliadau cymwys.

Yn unol â Deddf CAN-SPAM, bydd pob e-bost a anfonir gennym yn nodi'n glir gan bwy y mae'r e-bost ac yn darparu gwybodaeth glir ar sut i gysylltu â'r anfonwr. Efallai y byddwch yn dewis rhoi’r gorau i dderbyn ein cylchlythyr neu e-byst marchnata trwy ddilyn y cyfarwyddiadau dad-danysgrifio sydd wedi’u cynnwys yn yr e-byst hyn neu drwy gysylltu â ni. Fodd bynnag, byddwch yn parhau i dderbyn e-byst trafodion hanfodol.

Dolenni i adnoddau eraill

Mae'r Wefan a'r Gwasanaethau yn cynnwys dolenni i adnoddau eraill nad ydym yn berchen arnynt neu'n eu rheoli gennym ni. Byddwch yn ymwybodol nad ydym yn gyfrifol am arferion preifatrwydd adnoddau eraill na thrydydd partïon eraill. Rydym yn eich annog i fod yn ymwybodol pan fyddwch chi'n gadael y Wefan a'r Gwasanaethau ac i ddarllen datganiadau preifatrwydd pob adnodd a allai gasglu Gwybodaeth Bersonol.

Diogelwch gwybodaeth

Rydym yn sicrhau gwybodaeth rydych chi'n ei darparu ar weinyddion cyfrifiadurol mewn amgylchedd diogel rheoledig, wedi'i warchod rhag mynediad, defnydd neu ddatgeliad diawdurdod. Rydym yn cynnal mesurau diogelwch gweinyddol, technegol a chorfforol rhesymol mewn ymdrech i amddiffyn rhag mynediad, defnydd, addasiad a datgeliad Gwybodaeth Bersonol heb awdurdod i'w reoli a'i ddalfa. Fodd bynnag, ni ellir gwarantu unrhyw drosglwyddo data dros y Rhyngrwyd na rhwydwaith diwifr. Felly, er ein bod yn ymdrechu i amddiffyn eich Gwybodaeth Bersonol, rydych yn cydnabod (i) bod cyfyngiadau diogelwch a phreifatrwydd y Rhyngrwyd sydd y tu hwnt i'n rheolaeth; (ii) ni ellir gwarantu diogelwch, uniondeb a phreifatrwydd unrhyw wybodaeth a'r holl ddata a gyfnewidir rhyngoch chi a'r Wefan a'r Gwasanaethau; a (iii) gall trydydd parti weld neu ymyrryd ag unrhyw wybodaeth a data o'r fath, er gwaethaf yr ymdrechion gorau.

Torri data

Os byddwn yn dod yn ymwybodol bod diogelwch y Wefan a'r Gwasanaethau wedi'i beryglu neu fod Gwybodaeth Bersonol defnyddwyr wedi'i datgelu i drydydd partïon nad ydynt yn gysylltiedig o ganlyniad i weithgarwch allanol, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, ymosodiadau diogelwch neu dwyll, rydym yn cadw'r yr hawl i gymryd mesurau rhesymol briodol, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, ymchwilio ac adrodd, yn ogystal â hysbysu a chydweithredu ag awdurdodau gorfodi’r gyfraith. Mewn achos o dorri rheolau data, byddwn yn gwneud ymdrechion rhesymol i hysbysu unigolion yr effeithir arnynt os ydym yn credu bod risg resymol o niwed i'r defnyddiwr o ganlyniad i'r toriad neu os oes angen hysbysiad fel arall yn ôl y gyfraith. Pan fyddwn yn gwneud hynny, byddwn yn postio hysbysiad ar y Wefan, yn anfon e-bost atoch.

Newidiadau a diwygiadau

Rydym yn cadw'r hawl i addasu'r Polisi hwn neu ei delerau sy'n ymwneud â'r Wefan a'r Gwasanaethau o bryd i'w gilydd yn ôl ein disgresiwn a byddwn yn eich hysbysu am unrhyw newidiadau sylweddol i'r ffordd yr ydym yn trin Gwybodaeth Bersonol. Pan fyddwn yn gwneud hynny, byddwn yn adolygu'r dyddiad wedi'i ddiweddaru ar waelod y dudalen hon. Efallai y byddwn hefyd yn rhoi rhybudd i chi mewn ffyrdd eraill yn ôl ein disgresiwn, megis trwy wybodaeth gyswllt rydych chi wedi'i darparu. Bydd unrhyw fersiwn wedi'i diweddaru o'r Polisi hwn yn effeithiol ar unwaith ar ôl postio'r Polisi diwygiedig oni nodir yn wahanol. Bydd eich defnydd parhaus o'r Wefan a'r Gwasanaethau ar ôl dyddiad effeithiol y Polisi diwygiedig (neu weithred arall o'r fath a nodwyd bryd hynny) yn gyfystyr â'ch cydsyniad i'r newidiadau hynny. Fodd bynnag, ni fyddwn, heb eich caniatâd, yn defnyddio'ch Gwybodaeth Bersonol mewn modd sy'n wahanol iawn i'r hyn a nodwyd ar yr adeg y casglwyd eich Gwybodaeth Bersonol.

Derbyn y polisi hwn

Rydych yn cydnabod eich bod wedi darllen y Polisi hwn ac yn cytuno i'w holl delerau ac amodau. Trwy gyrchu a defnyddio'r Wefan a'r Gwasanaethau rydych chi'n cytuno i gael eich rhwymo gan y Polisi hwn. Os na chytunwch i gadw at delerau'r Polisi hwn, nid oes gennych awdurdod i gyrchu na defnyddio'r Wefan a'r Gwasanaethau.

Cysylltu â ni

Os hoffech gysylltu â ni i ddeall mwy am y Polisi hwn neu os hoffech gysylltu â ni ynghylch unrhyw fater yn ymwneud â hawliau unigol a'ch Gwybodaeth Bersonol, gallwch anfon e-bost at info@arduua. Gyda

Diweddarwyd y ddogfen hon ddiwethaf ar Hydref 9, 2020